PIL-STAV Vianočná súťaž

Zapojte sa do našej Vianočnej PIL-STAV súťaže! Ak ste realizovali, alebo realizujete nejaký projekt vždy sa Vám zíde stavebný materiál, alebo ručné náradie. Všetko potrebné na tento účel nájdete v našom akciovom letáku www.pilstav.sk/aktualny-letak 

✅ Zdieľajte (verejne) odkaz na náš akciový leták https://pilstav.sk/aktualny-letak

✅ Lajkujte našu stránku Pil-Stav Stavebné centrum

✅ Do komentára označte najlepšieho stavebného majstra/majsterku vo svojom okolí

Súťažíme do 25.12.2022. Vyhodnotenie prebehne v termíne od 26.12. do 30.12.2022. Jeden z Vás získa nákupný poukaz v hodnote 100€ na nákup sortimentu v sieti našich predajní v Sabinove a Prešove, alebo na našom eshope. Čím viac komentárov a označení, tým väčšia šanca získať výhru!

 

 

Organizátor súťaže

PIL-STAV, s.r.o., so sídlom Hollého 34, 083 01 Sabinov, IČO: 36478962

Podmienky súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý súťažiaci, kto pod súťažný príspevok napíše komentár a označí osobu (najlepšieho stavebného majstra/majsterku vo svojom okolí), ďalej zdieľa zdieľajte (verejne) odkaz na aktuálny akciový leták https://pilstav.sk/aktualny-letak. Komentujúci musí byť fanúšikom stránky PIL-STAV Stavebné centrum na sociálnej sieti Facebook. Pre výhru v súťaži musia byť splnené všetky 3 podmienky.

Organizátor vyžrebuje jedného víťaza

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže, tiež technické aspekty ktoré vzniknú počas priebehu súťaže na soc. sieti Facebook.

Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 8.12.2022 do 30.12.2022. Vyhlasovanie výsledkov súťaže môže v závislosti od spôsobu komuniacie výhercu trvať po tomto termíne aj viac ako 7 kalendárnych dní. 

Žrebovanie

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Organizátora v sídle spoločnosti BAJAN company s.r.o., sídlo Levočská 335/1, 064 01 Stará Ľubovňa. Vyhodnotenie súťaže prebehne v termíne od 26.12. do 30.12.2022

Výhra

Organizátor v súťaži odovzdáva nasledovnú výhru: Nákupnú poukážku v hodnote 100€ s DPH v sieti predajní stavebnín PIL – STAV. Cenu podľa týchto pravidiel poskytuje organizátor súťaže. Výhra nebude zaslaná výhercovi kuriérom, poštou ani iným spôsobom doručenia na adresu. Výhra sa výhercovi odovzdáva výlučne do vlastných rúk po dokončení žrebovania najneskôr do 31.1.2023 na adrese PIL – STAV Petrovianska cesta 284 Prešov – Haniska. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť. Výhru je možné uplatniť na všetkých pobočkách stavebnín PIL-STAV a eshope www.pilstav.sk

Účastníci súťaže 

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 15 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel.

Oznámenie výhry

Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec spoločnosti BAJAN company s.r.o., alebo poverený zástupca v priebehu 7 kalendárnych dní od termínu žrebovania. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom fb správy, prípadne iných kontaktov uvedených vo fb profile výhercu. Organizátor má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. Cenu nemôže vyhrať súťažiaci, ktorý nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

Osobné údaje

Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii organizátora. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Súťažiaci má práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych, alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v súťaži organizátorovi súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných organizátorom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník súťaže udeľuje organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej, alebo inej kompenzácie. Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami. Organizátor vydáva tieto pravidlá súťaže. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

 

Je tu PIL-STAV Vianočná súťaž! Zapojte sa do našej Vianočnej PIL-STAV súťaže! Ak ste realizovali, alebo realizujete nejaký projekt vždy sa Vám zíde stavebný materiál, alebo ručné náradie. Všetko potrebné na tento účel nájdete v našom akciovom letáku www.pilstav.sk/aktualny-letak 
Webstránka využíva cookies
Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies. Tieto súbory sa používajú k zlepšeniu zobrazenia webových stránok a nepredstavujú pre užívateľa žiadne riziko. Dozvedieť sa viac