Plán obnovy domu – vyplnenie žiadosti

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou.

A my sa takmer po mesiaci vraciame späť k programu „Obnov dom“. Dnes si povieme ako vyplniť žiadosť.

 

Ako vyplniť žiadosť

Na stránke www.obnovdom.sk v časti podanie žiadosti, kliknite na zelené tlačidlo „formulár žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov“. Žiadosti sa podávajú výlučne online formulára zverejneného na www.obnovdom.sk.

 

Postup pri vypĺňaní žiadosti

V sekcii formuláre postupujte krok za krokom pri vypĺňaní žiadosti. V prvom rade vyberáte typ žiadateľa. Nasledujú informácie o hlavnom žiadateľovi ako sú adresa trvalého pobytu a údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Tieto údaje však nie je nutné vypĺňať, ak ste doložili k žiadosti ako prílohu aktuálny, výpis z registra trestov nie starší ako 30 dní k dátumu predloženia žiadosti. Ďalej pokračujete údajmi o nehnuteľnosti a jej lokalizáciou, kde je nutné uviesť informácie z listu vlastníctva. Pokračujte na časť 2B a v tejto časti vyberte v rolovacom menu jednu z 3 možností:

 • Pred realizáciou - predstavuje obnovu rodinného domu, ktorá pred podaním žiadosti ešte nezačala.
 • Počas realizácie - predstavuje obnovu rodinného domu, ktorá začala už pred podaním žiadosti, pričom v čase podania žiadosti stále prebieha, t.j. obnova rodinného domu nebola ešte ukončená.
 • Po realizácii - predstavuje obnovu rodinného domu, ktorá v čase podania žiadosti je ukončená. Poznámka: uvedené ma len informatívny charakter a nemá vplyv na v

Údaje v časti 2C vypĺňajte na základe informácií uvedených v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte. V prípade ak uvedené opatrenie neplánujete realizovať v súlade s navrhovanými opatreniami, ponechajte hodnoty v bunkách prázdne. Ak však energetický certifikát obsahuje návrh opatrenia na inštaláciu tepelného čerpadla, fotovoltiky, solárneho kolektoru...atď., no nie je pri opatrení uvedený nominálny výkon, odporúčame Vám uviesť maximálny nominálny výkon.

V časti 2C sú ešte skupiny opatrení:

 • Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy
 • Inštalácia zdroja energie
 • Zelená strecha
 • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
 • Inštalácia tieniacej techniky [m2]
 • Odstránenie azbestu

Podľa toho aké opatrenie plánujete popri zateplení realizovať, vyberiete si z ponúknutých možností. Ak ostatné opatrenie nie sú pre vás relevantné, vyberte „žiadna možnosť“.

 

V kroku 5, ktorý sa týka energetickej hospodárnosti rodinného domu pred a po obnove, rozpočtu a celkových oprávnených výdavkov v eurách, inštalácie zdroja energie, zelenej strechy, akumulačnej nádrže na dažďovú vodu, inštalácie tieniacej techniky, odstránenia azbestu už vy ako žiadateľ nevypĺňate nič, formulár počíta automaticky, takže sa môžete prepnúť na ďalší šiesty a posledný krok. V tomto kroku  označíte, ktoré povinné prílohy a aké dokumenty prikladáte k vašej žiadosti.

Poslednou časťou celej žiadosti je súhrnné čestné vyhlásenie hlavného žiadateľa. Spodná časť formulára

Žiadosť vypíšte online, vytlačte, podpíšte a spolu so všetkými povinnými prílohami v zalepenej obálke doručte poštou alebo kuriérom, na adresu podateľne SAŽP, prípadne, ak disponujete elektronickým podpisom, žiadosť môžete podať prostredníctvom www.slovensko.sk.

Žiadosť bude zaradená do poradia žiadostí, ktoré splnili podmienky na poskytnutie príspevku podľa dátumu predloženia dokumentov, na základe ktorých bude žiadosť vyhodnotená ako úplná. V prípade, že nie ste zdatní v práci s internetom alebo k nemu nemáte prístup, môžete na podanie žiadosti a na následné kroky splnomocniť tretiu osobu.

 

 

Čo robiť po podaní žiadosti

Po podaní žiadosti je nutné počkať na vyjadrenie. Vaša žiadosť vrátane príloh bude skontrolovaná a posúdená, či spĺňa stanovené podmienky. V prípade, že budú zistené nedostatky, budete vyzvaní na ich odstránenie a doloženie v stanovenej lehote. Ak však vaša žiadosť spĺňa všetky predpísané náležitosti, dostanete od nás informáciu o splnení podmienok získania príspevku.

 

Po schválení žiadosti o príspevok

 • Uzatvorte Zmluvu o poskytnutí príspevku - Po schválení žiadosti vám bude spolu s oznámením splnenia podmienok doručený návrh zmluvy. Tú treba ručne, alebo elektronicky podpísať a následne poslať späť na adresu podateľne SAŽP, alebo prostredníctvom www.slovensko.sk. Uzatvorením a podpísaním zmluvy sa z vás ako „žiadateľa“ stane „prijímateľ“. Zmluva záväzne upraví vzťahy medzi obidvomi stranami tak, aby boli zrozumiteľne a jasne definované.
 • Zabezpečte si zdroje na spolufinancovanie - Slovenská agentúra životného prostredia vstúpila do partnerského vzťahu s komerčnými bankami, ktoré prejavili záujem poskytovať finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinného domu, ak jeho vlastník nemá na obnovu dostatok vlastných prostriedkov. V prípade, že pátrate po informáciách, ktoré sú spolupracujúce banky tak informácie nájdete tu.
 • Vyberte si dodávateľa prác – To, akého dodávateľa si vyberiete je vaším osobným rozhodnutím, za predpokladu, že práce nerealizujete svojpomocne.
 • Realizujte projekt - V rámci tejto výzvy sa poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu vzťahuje výlučne na stavebné práce, tovary a služby priamo súvisiace s realizáciou obnovy rodinného domu objednané najskôr 1. februára 2020. Realizácia projektu však musí byť ukončená v prípade: obnovy rodinného domu podliehajúcej stavebnému konaniu do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ostatných obnov rodinných domov do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31. marca 2026
 • Pripravte dokumentáciu potvrdzujúcu zrealizovanie projektu - dokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu projektu musíte mať pripravenú a uloženú po dobu minimálne 5 rokov od dátumu konečnej platby prostriedkov

 

 

Po ukončení projektu

Po všetkých týchto strastiach je tu konečný bod a to požiadanie SAŽP o vyplatenie príspevku a predložením povinnej dokumentácie.

 

Veríme, že sme vám týmto trochu napomohli pri vypĺňaní žiadosti, ktorú v blízkej budúcnosti môžete zadávať nanovo za predpokladu, že ste prvý termín výzvy z rôznych dôvodov nestihli.

 

ZDROJE: www.obnovdom.sk

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou.