Hydroizolácia spodnej stavby

Existuje niekoľko spôsobov, ako pristupovať k hydroizolácii spodnej stavby, pričom každá metóda môže byť viac alebo menej účinná.

 

Kritéria pre hydroizoláciu

Voľba najvhodnejšieho spôsobu hydroizolácie je zložitou otázkou, ktorá závisí od rôznych kritérií, ktoré treba zvážiť pri rozhodovaní o najlepšej metóde. Tieto kritériá zahŕňajú:

 • typ a veľkosť spodnej stavby - rôzne typy stavieb ako napríklad zakopané pivnice, garáže, sklady môžu vyžadovať rôzne prístupy k hydroizolácii
 • geologické a pôdne podmienky - podmienky pôdy, hladina podzemnej vody a geologické vlastnosti miesta ovplyvňujú vhodnosť rôznych hydroizolačných metód
 • finančné náklady - niektoré metódy môžu byť nákladnejšie ako iné, a preto je dôležité zvážiť rozpočet a náklady na realizáciu
 • očakávaná trvanlivosť - rôzne hydroizolačné metódy majú rôznu životnosť a vyžadujú viac alebo menej údržby, čo je dôležité pre dlhodobú ochranu spodnej stavby
 • technická realizovateľnosť - pri výbere metódy je potrebné zohľadniť technické možnosti a podmienky miesta.

Najlepšia metóda hydroizolácie bude teda závisieť od konkrétnych okolností a potrieb každej spodnej stavby. Aby ste si zabezpečili najefektívnejšiu a najtrvalejšiu ochranu spodnej stavby je vhodné konzultovať výber hydroizolácie s odborníkmi a my vám vieme zabezpečiť profesionálne odborné poradenstvo.

 

 

Návrhová koncepcia

Správny návrh hydroizolačných vrstiev si vyžaduje komplexné premyslenie celej konštrukcie spodnej stavby. Je dôležité uvedomiť si, že každá stavba je jedinečná a vyžaduje si individuálny prístup k hydroizolácii. Pri navrhovaní hydroizolácie je dôležité zvážiť spolupôsobenie s nosnou konštrukciou, aby sa dosiahla optimálna ochrana a trvanlivosť celej stavby. Tento aspekt by mal byť zohľadnený v samotnom návrhu a konštrukcii, aby sa minimalizovali problémy a riziká pri realizácii. Jednoduchosť a efektívnosť aplikácie hydroizolácie sú dôležité kritériá. Zameranie na jednoduché riešenia a možnosť opráv a údržby výrazne ovplyvňuje životnosť materiálov a trvanlivosť celej stavby.

 

Problémy v návrhovej koncepcii

Často sa vyskytli prípady, kde sa pri konštrukcii spodných stavieb v náročnejších podmienkach, najmä v oblastiach s vysokým nasýtením podložia vodou, používali betónové tvárnice ako stratené debnenie. Tieto konštrukcie sa izolovali membránovou izoláciou s využitím bituménových pásov. Avšak mnohé z týchto izolácií nemali dostatočnú odolnosť voči prenikaniu vody. Následkom boli priesaky vody v styku podlahy so stenou aj v ploche stien. Tieto priesaky sa často prejavovali v omietkových vrstvách.

Pre dostatočnú tesnosť konštrukcií pod úrovňou terénu, v niektorých prípadoch postačuje mať dostatočne zhutnený betón.

Riešenie pre takéto problémy existuje, avšak ich sanácia môže byť nákladná a komplikovaná, najmä, ak sa musí vykonávať po dokončení stavby. Tieto nepríjemnosti sa dajú minimalizovať už pri návrhu konštrukcie, kde sa zváži vhodné hydroizolačné riešenie.  

 

Kryštalizačné prísady

Jedným z vylepšených systémov pre spodnú stavbu je použitie betónu s prísadou sekundárnej kryštalizácie. Táto prísada zvyšuje odolnosť betónu voči prenikaniu kvapalín do jadra betónu a cez celú konštrukciu. Zároveň zvyšuje odolnosť betónu voči samohojeniu v mieste menších trhlín a ďalších imperfekcií, a to až do šírky niekoľkých milimetrov. Taktiež sa overuje schopnosť betónu odolávať chemicky náročnejšiemu prostrediu. Ďalším prínosom je obmedzenie prieniku plynov skrz konštrukcie, najmä radónu, ktorému je potrebné brániť v prieniku podľa platnej normy.

 

Membránové izolácie

V niektorých aplikáciách môže byť vhodné kombinovať konštrukciu s membránovou izoláciou. Existuje široká škála bežne používanej membránovej hydroizolácie spodnej stavby a tam patria:

 • polymér-cementové stierky
 • asfaltové pásy s rôznym druhom vnútornej výstužnej vložky
 • fólie z mäkčeného PVC (PVC – A, PVC – P ...atď.)
 • fólie z termoplastického polyolefínu (TPO)
 • fólie z vysokohustotného polyethylénu (PE – HD, HDPE apod.)
 • fólie z nízkohustotného polyethylénu (LDPE)
 • kombinácia týchto fólií s prírodnými ílmi (bentonitmi)
 • bentonitové rohože (nie sú klasickou membránou)
 • stierky na báze MS polymérov
 • profilované membrány zo zmesi PP a PE

 

Hydroizolácie s použitím MS polymérov

Okrem použitia MS polymérov ako lepidiel alebo tmelov, sa tieto materiály dajú využiť aj na ďalšie aplikácie, ako aj na hydroizoláciu.

Hydroizolácie na báze MS polymérov majú vlastnosti ako napríklad jednoduchá aplikácia a vysoká pružnosť a tie im umožňujú spájať trhliny a tesniť lokálne poruchy alebo nové prestupy. Tieto izolácie môžete použiť ako celoplošné membrány a nájdete ich aj v našich PIL-STAV pobočkách. Často sa MS polyméry úspešne kombinujú s bežnými polymercementovými stierkami.

MS polyméry sú vhodnou alternatívou k polyuretánom a silikónom vzhľadom na ich vlastnosti a použitie. Ich hlavné oceňované funkčné vlastnosti zahŕňajú:

 • vysokú prídržnosť k podkladu bez potreby penetrácie
 • možnosť aplikácie bez vzniku bublín
 • schopnosť aplikácie pri nízkych teplotách a vlhkom prostredí
 • ľahkú spracovateľnosť a vysokú pružnosť

Každá z týchto vlastností je však závislá od požadovanej pevnosti materiálu.

 

Hydroizolácia spodnej stavby predstavuje náročný proces, ktorý má významný vplyv na celkovú životnosť stavby. Aby bola zabezpečená funkčnosť hydroizolácie, je kľúčové dôkladne si premyslieť jej prevedenie. Oprava chýb v hydroizolácii je často veľmi náročná a nákladná, preto je nevyhnutné venovať starostlivosť a presnosť pri jej vykonávaní. Zvoliť jednoduché a spoľahlivé postupy a tiež minimalizovať oblasti, kde sa hydroizolácie vzájomne prekrývajú alebo kde dochádza k prelomeniam hydroizolačného systému. Nahliadnite do nášho akciového letáka a vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje