Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Tak ako venujeme náležitú pozornosť rodinným domom, tak je dôležité venovať našu pozornosť aj historickým budovám a zachovávať kultúrne dedičstvo pre nasledujúce generácie.

Pri rekonštrukcií historických budov, je administratívny proces o čosi náročnejší, no dá sa zvládnuť. Ak hovoríme o rekonštrukcii, ani tu nesmieme zabúdať na energetickú úsporu. A práve preto Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydalo Výzvu v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mechanizme“), na základe schváleného Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“). V jednoduchosti povedané, tak ako boli vyhlásené výzvy z programu Plán obnovy pre rodinné domy, tak chce MD SR pomôcť aj pri historických a pamiatkovo chránených budovách. Výzva bola vyhlásená dňa 30.06.2022. Termín na začatie podávania žiadostí je stanovený na 01.08.2022 a uzavretie výzvy je naplánované na 01.12.2024. Projekt sa však nemôže predĺžiť a musí skončiť najneskôr 31.12.2025.

 

Ciele výzvy

Vstupujeme do doby, kedy je neustále rastúca potreba inovácií a udržateľných riešení zásadná pre našu spoločnosť. Preto cieľom tejto výzvy je zlepšiť energetickú hospodárnosť verejných historických a pamiatkovo chránených budov, zvýšiť ich životnosť a umožniť ich efektívne využívanie verejnosťou. Obnovou týchto budov, ktorá zahŕňa aj adaptáciu na zmenu klímy a využitie obnoviteľných zdrojov energie, sa chce vytvoriť vzorový príklad pre obnovu celého fondu budov a prispieť k zníženiu energetických nákladov a emisií CO2 v sektore verejných budov. Okrem týchto vylepšení sa môžu realizovať aj ďalšie aktivity, ako je technická obnova budov, obnova technických systémov, implementácia elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosť a zelené opatrenia. Pri návšteve našich predajní vám poskytneme aj individuálne odborné poradenstvo

 

 

Merateľné ukazovatele projektu

V rámci tejto výzvy je dôležité identifikovať a podporiť projekty, ktoré prinášajú merateľné výsledky a prínosy. V tejto súvislosti sú podporované projekty, ktoré vynikajú v rámci týchto merateľných ukazovateľov:

 • hodnota primárnej energie pred realizáciou projektu
 • hodnota primárnej energie po realizácii projektu
 • predpokladaná úspora primárnej energie v %
 • predpokladaná úspora primárnej energie v MWh/a
 • celková podlahová plocha budovy v m2

Tieto ukazovatele slúžia na monitorovanie a hodnotenie úspešnosti projektov z hľadiska energetickej efektívnosti a úspory primárnej energie po ich realizácii. Energetickú úsporu získate aj použitím zatepľovacích systémov z našich predajní.

 

Formálne náležitosti výzvy

Vzhľadom na dôležitosť a presnosť procesu hodnotenia a výberu projektov sú dôležité jasné a presne definované formálne náležitosti, aby bola zabezpečená transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a spravodlivé hodnotenie prijatých žiadostí. Každá žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a dokumenty potrebné pre správne posúdenie a výber projektov.

 

Miesto a spôsob doručenia žiadosti

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom formulára v slovenskom jazyku, ku ktorému je potrebné doplniť povinné prílohy a tie doručiť vykonávateľovi tromi nasledujúcimi spôsobmi doručenia:

 • osobne do podateľne ministerstva
 • poštou – doporučená zásielka
 • kuriérskou službou

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti a to najneskôr v posledný deň uzavretia výzvy. Následne je žiadosť postúpená na posúdenie, či boli splnené podmienky pre poskytnutie prostriedkov a po ukončení procesu posudzovania budete písomne informovaní o výsledku.

 

Podmienky poskytnutia prostriedkov

Okrem splnených podmienok pre poskytnutie prostriedkov musia byť všetky uvedené podmienky dodržiavané počas celej realizácie projektu. O financie z tejto výzvy môžu požiadať tieto subjekty:

 • správca majetku štátu - štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak spravuje majetok štátu
 • obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok a ich zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
 • verejnoprávna inštitúcia - verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola
 • správca majetku štátu podľa osobitného predpisu - štátny podnik, Železnice Slovenskej republiky a ďalšie
 • správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu
 • Slovenský Červený kríž a územné spolky Slovenského Červeného kríža
 • verejné výskumné inštitúcie

 

Podmienka oprávnenosti budovy

Prostriedky z výzvy sú určené na aktivity spojené s pamiatkovo chránenou verejnou budovou alebo historickou verejnou budovou a preto je dôležité preukázanie právneho vzťahu k budove. Verejnou budovou v rámci tejto výzvy sa rozumie budova:

 • vlastnená, spravovaná alebo výhradne užívaná oprávneným žiadateľom
 • nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky

Nie je povolené, aby podielovým spoluvlastníkom alebo spoločným správcom budovy bol subjekt, ktorý nespĺňa podmienky oprávneného žiadateľa.

 

Preukázanie oprávneného typu budovy je ďalším nevyhnutným krokom z hľadiska dodržania podmienok tejto výzvy. Pamiatkovo chránená budova je buď národnou kultúrnou pamiatkou alebo budovou s pamiatkovou hodnotou. Nám v PIL-STAVE záleží na pamiatkach, preto radi podporujeme takéto zmysluplné projekty a ponúkame naše produkty za akciové ceny.

Plány, ktoré sú súčasťou žiadosti majú za cieľ zlepšiť energetickú hospodárnosť týchto budov s dosiahnutím aspoň strednej úrovne obnovy budovy a splniť tak klimatické ciele. Dosiahnutie strednej úrovne obnovy budovy znamená, že realizovanými aktivitami sa dosiahne minimálne 30 % úspora primárnej energie v porovnaní so stavom budovy pred realizáciou projektu.

Pri poskytovaní prostriedkov je veľmi dôležité dodržiavať princíp „výrazne nenarušiť“, a ak to nie je možné realizovať, musí byť toto rozhodnutie odôvodnené. Na takéto projekty máme v našich PIL-STAV predajniach vhodný materiál.

 

Zmena alebo zrušenie výzvy

Vo formálnych náležitostiach výzvy sa môžu vyskytnúť zmeny v podmienkach poskytnutia prostriedkov, ba dokonca môže byť výzva zrušená, čo znamená, že po dátume zrušenia nebude možné podávať žiadosti. Ak už máte výzvu podanú a schválenú, neváhajte a navštívte naše predajne čo najskôr, aby ste včas dosiahli časový aj finančný plán.