Plán obnovy domu

 

Slovensko zasiahla vlna - Obnovy domov a iste ste už o tom počuli aj vy.
Ako na to a čo všetko človek musí spĺňať pre to, aby túto dotáciu získal si povieme v nasledujúcich riadkoch. 

 

Čo je to obnova domu a prečo to využiť

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je program, ktorého súčasťou má byť obnova rodinných domov,  ale aj na iné projekty v rámci SR.  

Jej cieľom je podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Projekt je rozložený na tri roky - do roku 2026. Má prispieť k zníženiu energetickej náročnosti domov, čo pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností, ale aj k zníženiu emisií CO2, čo prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

 

Na čo všetko je možné použiť dotáciu

Okrem dotácií na obnovu rodinných domov je možné príspevok použiť aj na ďalšie projekty. Medzi možností použitia dotácie patrí:

 • obnova rodinných domov
 • zvýšenie kapacity ZŠ a MŠ
 • otváranie ambulancií
 • rekonštrukcia a výstavba nemocníc
 • obnova historických budov
 • rekonštrukcia budov súdov
 • rozšírenie a obnova hospicov

Cez štátny fond rozvoja bývania môžu byť dotácie použité na:

 • obstaranie nájomných bytov
 • obnova bytových domov
 • výstavba a obnova zariadení sociálnych služieb

 

Kto môže požiadať o príspevok

Ak sa zameriame na súkromné osoby tak tu platí, že o príspevok môže požiadať každá osoba, ktorá:

 • je občanom členského štátu EÚ
 • má trvalý pobyt v rodinnom dome, na ktorý žiada príspevok
 • je spôsobilá na právne úkony
 • je vlastníkom, alebo bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom predmetného rodinného domu
 • nebola právoplatne odsúdená za špecifické trestné činy finančného charakteru
 • nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení
 • nie je voči nej vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku
 • je vlastníkom bankového účtu uvedeného v žiadosti


Pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory je podmienka splnená, ak trvalý pobyt v RD má hlavný žiadateľ, ktorý zároveň

 • má v osobnej starostlivosti dieťa (osobu mladšiu ako 18 rokov) s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom dieťa musí mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy
 • žije v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, pričom aspoň štyri deti musia mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy

 

Aký dom môže získať podporu

Keďže sa pri obnove domu spomína úspora, tak o tento príspevok nemôže požiadať každý. Nielen, že to musí byť vlastník, resp. spoluvlastník domu, ale aj samotný dom musí spĺňať isté podmienky. A tie sú:

 • nachádza sa na území Slovenskej republiky
 • na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“
 • bol postavený pred 1. januárom 2013
 • je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie
 • v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte je zatriedený ako rodinný dom
 • energetická hospodárnosť rodinného domu pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte 

 

Podmienky, ktoré musíte splniť

Na to, aby ste o príspevok mohli požiadať sú tu ešte ďalšie podmienky, ktoré obnovou musíte dosiahnuť. Je veľmi dôležité, obnovou získať aspoň 30% úsporu primárnej energie. Súčasťou obnovy musí byť zateplenie, ktoré sa vzťahuje buď na fasádu, ale aj strechu, podlahy nevykurovaného podkrovia, stropu nevykurovaného suterénu alebo výmenu okien a dverí.

 

Výška príspevku

Príspevok, o ktorý žiadate dokáže pokryť maximálne 60% oprávnených uhradených nákladov. Závisí od energetickej úspory a dokážete ho využiť aj na vypracovanie projektovej dokumentácie. Výška príspevku môže byť:

 • 14000 pri úspore energií 30% - 60%
 • 19000 pri úspore energií nad 60%

 

Maximálna výška príspevku

Výška príspevku sa líši v závislosti od prác, ktoré plánujete realizovať. Môže to byť:

Zateplenie obvodového plášťa – 75€/m²

 

Zateplenie strešného plášťa

 • zateplenie strešného plášťa bez krytiny - 24€/m²
 • zateplenie strešného plášťa vrátane krytiny - 62€/m²
 • výmena okien a dverí - 230€/m²
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia - 20€/m²
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu - 53€/m²
 • zateplenie podlahy v suteréne - 23€/m²

Zdroj energie

 • tepelné čerpadlo 950€/kW – max. 11400€
 • solárny kolektor 670€/kW – max. 2330€

Plynový kondenzačný kotol

 • cena kotla vrátane inštalácie – 1500€
 • rozvody, expanzná nádrž, zásobník na vodu – 1500€

Rekuperácia

 • decentrálny systém so získavaním spätného tepla – 3000€
 • centrálny systém so získavaním spätného tepla – 6395€
 • tieniaca technika – 50€/

Odstránenie azbestu

 • obklad stien – 27€/m²
 • strešná krytina – 28,5€/m²

 

Ostatné podmienky a požadovaná dokumentácia

Aby sa predišlo prípadným špekuláciám, a aby čo najviac občanov mohlo získať príspevok, sú tu ešte ďalšie podmienky, na ktoré je potrebné zamerať sa. A tie sú:

 • zákaz dvojitého financovania
 • zákaz opakovaného poskytnutia dotácie
 • recyklácia stavebného odpadu

Ak ste sa rozhodli zapojiť do projektu z plánu obnovy domu, prichystajte si vopred potrebnú dokumentáciu, v ktorej nesmie chýbať:

 • žiadosť a identifikácia žiadateľa
 • dokumentácia k rodinnému domu
 • preukázanie oprávnených nákladov

 

To je v krátkosti popis toho, ako na to. Kto a za akých podmienok si môže o dotáciu požiadať. V našich ďalších blogoch v novom roku si rozoberieme aj podrobnosti a bližšie si špecifikujeme podmienky pre splnenie programových podmienok. Sledujte www.pisltav.sk 

Slovensko zasiahla vlna - Obnovy domov a iste ste už o tom počuli aj vy. Ako na to a čo všetko človek musí spĺňať pre to, aby túto dotáciu získal si povieme v nasledujúcich riadkoch.