Požiadajte o štátne peniaze na zateplenie domu

Do rekonštrukcie domov sa púšťa čoraz viac ľudí a výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu na obnovu domu je za rohom. Príspevok na obnovu domu pokryje aj zateplenie a nový kotol. Tu sú prvé podrobnosti.

 

Je predpoklad, že Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) už čoskoro vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu na obnovu rodinného domu, s výškou dotácie až do 20-tisíc eur. Cieľom plánu obnovy je nastoliť energetickú úsporu rodinných domov starších ako 10 rokov. Od roku 2022 do roku 2026 sa má obnoviť 30-tisíc rodinných domov.

Ak plánujete výmenu okien, vykurovacích telies, zateplenie plášťa či renováciu strechy, tak ste to práve vy, kto môže podať žiadosť o štátnu pomoc zo spomínaného fondu obnovy. Rezort na to vyčlenil 528,2 milióna eur a predpokladá sa, že v prvom roku sa dotácia pridelí približne 4-tisícom žiadateľov.

 

Tri hlavné podmienky

Aj keď podmienky nároku ešte stále nie sú presne zadefinované, jedno je isté. A to potreba trvalého bydliska na adrese, na ktorú bude žiadosť vedená. Skôr než si podáte žiadosť, mali by ste si overiť či ste „oprávnený žiadateľ“ a či bývate v „oprávnenom dome“. Dôležitým aspektom však je, či sa obnovou domu dosiahne požadovaná energetická úspora.

 • Oprávnený žiadateľ - fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade viacerých vlastníkov bude žiadateľom osoba disponujúca súhlasom všetkých spoluvlastníkov.
 • Oprávnený dom – z plánu obnovy bude možné podporiť iba nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva ako rodinný dom a zároveň aj pri spracovaní projektovej dokumentácie, resp. energetického certifikátu musí spadať do kategórie rodinný dom v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.
  Počet bytových jednotiek by v zmysle legislatívy nemal prekročiť číslo 3, pretože by už išlo o bytový a nie o rodinný dom.
  Rodinný dom musí byť starší ako 10 rokov, a teda kolaudáciou prešiel najneskôr v roku 2013.
 • Oprávnené náklady - nárok na dotáciu z plánu obnovy rodinných domov budú mať iba tí, ktorí renováciou dosiahnu úsporu primárnej energie v rozpätí 30% – 60%. Tak významnú úsporu zabezpečí najmä výmena okien, zateplenie podláh, obvodového a strešného plášťa, výmena starých energetických zdrojov za nové, resp. ich inštalácia. Nárok zahŕňa aj solárne kolektory, fotovoltiku, rekuperáciu, či výmenu vykurovacích telies.

Skupiny žiadateľov a prvé dotácie budú v 3. štvrťroku 2022

Štát rozdelil žiadateľov do dvoch skupín, pričom jednej poskytne príspevok až do výšky 95 percent z ceny všetkých nákladov a druhej pomôže financovať renováciu maximálne do výšky 60 percent oprávnených nákladov. Do týchto dvoch skupín radíme:

 • sociálne alebo zdravotne znevýhodnená skupina prijímateľov, kde intenzita pomoci môže dosiahnuť až 95% z celkovej ceny obnovy domu
 • štandardná skupina prijímateľov, kde je intenzita pomoci maximálne 60%. za predpokladu, že potenciálni žiadatelia splnia podmienky poskytnutia prostriedkov

Envirorezort tvrdí, že kritériá poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov „reflektujú aktuálne sociálne a ekonomické pomery v krajine.“ Minister životného prostredia Ján Budaj uviedol, že vojnový konflikt na Ukrajine a následný prudký rast cien energií a potravín sú dôvodom, prečo ministerstvo prijalo rozhodnutie upraviť nastavenie podmienok oprávnenosti vo výzve na obnovu rodinných domov. Vytvoril sa mechanizmus, aby prostriedky z Plánu obnovy mohla čerpať aj skupina žiadateľov, ktorá by v súčasnosti nedokázala ani čiastočne financovať obnovu rodinného domu. Skupina žiadateľov sa tak rozšírila o žiadateľov:

 • rodiny so štyrmi a viac deťmi
 • rodič „samoživiteľ,“ ktorý sám vychováva dieťa
 • rodiny s dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Pokrytie dotácie na obnovu domu

Vlastník domu môže využiť príspevok na jedno opatrenie, ale aj na kombináciu viacerých opatrení. Dôraz sa stále kladie na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Definitívny zoznam podporovaných opatrení a požadovaných parametrov agentúra zverejní až v podmienkach oprávnenosti na získanie dotácie. Podľa zverejnených informácií budú plánované opatrenia na:

 • Zlepšenie tepelnotechnických vlastností – príspevok môžete uplatniť na zateplenie obvodného alebo strešného plášťa, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu, zateplenie podlahy na teréne či výmena otvorových konštrukcií, napríklad okien
 • Inštalácia zdroja energie - príspevok na nový zdroj energie využívajúci obnoviteľné zdroje energie (OZE) na výrobu tepla, ohrev vody či výrobu elektriny. Konkrétne má ísť o tepelné čerpadlá, fotovoltické panely a slnečné kolektory. Okrem toho dotácia bude môcť pokryť aj náklady na nové zariadenia využívajúce odpadové teplo v rámci vetrania, teda rekuperačné jednotky
 • Tieniaca technika – k ďalším podporovaným opatreniam bude patriť tiež inštalácia tieniacej techniky. Príspevok bude možné využiť na obyčajné vonkajšie žalúzie či IQ vonkajšie žalúzie
 • Odstránenie azbestu - príspevok na odstránenie azbestu, a to z obkladu stien, ako aj zo strešnej krytiny – eternitové strechy. Ministerstvo životného prostredia v súvislosti s odstraňovaním azbestu hovorilo o novom dotačnom programe už v roku 2020, ktorý sa nepodaril, a tak o tento príspevok je možné požiadať v rámci komplexnej obnovy budov
 • Zelené strechy - získanie dotácie má byť na vybudovanie tzv. zelenej strechy, a to v intenzívnom, ako aj extenzívnom variante
 • Akumulačné nádrže – príspevok budú môcť vlastníci domov využiť tiež na akumulačné nádrže na dažďovú vodu, a to na nadzemné nádrže s čerpadlom, ako aj bez čerpadla
 • Dokumentácia - okrem samotných stavebných prác či inštalácií nových zdrojov energie SAŽP počíta s tým, že medzi oprávnené výdavky budú patriť aj náklady na prípravu dokumentácie ako je projektová dokumentácia a energetický certifikát po obnove rodinného domu

 

 

Náklady mu budú preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy alebo uvoľňované z účtu priebežne. Výška poskytnutého príspevku podľa zverejnených podmienok nesmie prekročiť:

 • 14 000 eur v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou
 • 19 000 eur v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

 

Kde pomôžu so žiadosťou

Predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov bude možné prioritne on-line prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Alternatívou bude podanie žiadosti osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. Má ich byť desať, z toho osem v krajských mestách. Ak spĺňate kritéria, na dotáciu, neváhajte a podajte si žiadosť vy sami. S dodaním tovaru na obnovu vám naopak pomôžeme my v predajniach PILSTAV alebo na e-shope www.pilstav.sk

 

 

ZDOROJE:
https://zivotseniora.sk/zateplite-dom-za-statne-7438
https://www.energie-portal.sk/Dokument/prispevok-na-obnovu-domu-pokryje-aj-zateplenie-a-novy-kotol-tu-su-prve-podrobnosti-107739.aspx
https://www.energie-portal.sk/Dokument/prispevok-na-obnovu-domu-2022-107946.aspx

Do rekonštrukcie domov sa púšťa čoraz viac ľudí a výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu na obnovu domu je za rohom. Príspevok na obnovu domu pokryje aj zateplenie a nový kotol. Tu sú prvé podrobnosti.