Vyjadrenie o pridelení dotácie sa predlžuje do leta

Mnohí vlastníci starších rodinných domov už mesiace neúspešne čakajú na potvrdenie, či majú nárok na dotáciu z programu "Obnov dom" alebo nie.

Konečné vyrozumenie zatiaľ dostala iba jedna tretina domácností zapojených do pilotných výziev, ktorá sa zároveň môže pustiť do obnovy domov alebo len samotnej izolácie fasády za pomoci minerálnej vlny alebo polystyrénu. Medzitým bola spustená aj ďalšia, tretia výzva. Príslušné orgány sľubujú, že všetky žiadosti skontrolujú do konca leta.

V rámci tretej výzvy na obnovu domov sa limit 10-tisíc žiadostí vyčerpal za jeden pracovný deň. Vyplnenie online formulára však predstavovalo len prvý krok pre žiadateľov. Ďalším krokom bolo vytlačenie a podpísanie žiadosti, ktorú mali záujemcovia o dotáciu doručiť do SAŽP spolu s potrebnými prílohami. Na to mali k dispozícii 15 pracovných dní.

Na nedávnej konferencii Zelená vízia pre Slovensko informoval Matej Kerestúr, odborný garant Sekcie plánu obnovy zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), že viac ako 8 100 žiadateľov splnilo podmienky na dotáciu. To znamená, že takmer každý piaty zaregistrovaný žiadateľ sa v skutočnosti nepokúsil získať finančnú podporu.

Mnoho žiadateľov z pilotných výziev stále nevie po viac ako pol roku, či spĺňajú podmienky a či môžu očakávať finančnú pomoc z Plánu obnovy. Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré poverilo vedením projektu SAŽP, sa chcelo tomuto problému vyhnúť. Pred vyhlásením aprílovej výzvy avizovalo, že žiadosti budú spracované do jedného mesiaca. Avšak kvôli neočakávanému záujmu a veľkému počtu žiadostí to už neplatí. Pôvodne mala výzva trvať až do 28. augusta.

Matej Kerestúr vysvetlil pre Zelenú obnovu: "Systém sme nastavili tak, aby majitelia rodinných domov mali päť mesiacov na podanie žiadosti. V čase, keď sme avizovali 30-dňovú lehotu, sme nevedeli, že všetky žiadosti prídu naraz."

 

 

Jednoduchšie podmienky = viac žiadateľov

Agentúra vysvetľuje veľký záujem ľudí zjednodušením podmienok, ktoré boli súčasťou aprílovej výzvy. Tento krok privítala aj platforma Budovy pre budúcnosť, ktorá však zdôrazňuje potrebu prehodnotiť niektoré nezrovnalosti v podmienkach a procese podávania žiadostí. Je dôležité, aby vlastníci aj trh dostali dostatočný čas na prípravu projektov.

Podľa riaditeľky platformy Kataríny Nikodemovej trvá príprava obnovy rodinného domu v priemere 4 až 6 mesiacov (v 28 % prípadov) až do jedného roka (v ďalších 25 % prípadov). Zvýšený dopyt generovaný dotáciou tiež vyžaduje čas na prispôsobenie sa trhu, napríklad zo strany poskytovateľov stavebných prác, dodávateľov stavebných materiálov alebo služieb ako energetická certifikácia.

Podľa Nikodemovej je preto naplnenie kapacít tretej výzvy za rekordných 14 hodín iba polovičným úspechom. Je veľmi dôležité, aby SAŽP stíhala včas vyhodnotiť všetky žiadosti. Ukončenie registrácie a výzvy v krátkom čase vytvára dojem, že dotáciu môžu získať len tí najrýchlejší, čo vytvára negatívne ohlasy rovnako ako pri iných podobných dotáciách, kde prevládali rýchle reakcie.

Paralelne s tretou výzvou prebieha aj kontrola žiadostí z prvých dvoch pilotných výziev, ktoré bolo možné podať od 15. októbra 2022 do 28. februára 2023. SAŽP reagovala na nárast pracovného zaťaženia a personálne posilnila svoje tímy. Viac ako 100 zamestnancov bolo rozdelených do dvoch tímov - jeden pre pilotné výzvy a druhý pre aprílovú výzvu.

SAŽP momentálne rozširuje svoje oddelenie pre evidenciu a kontrolu žiadostí. Taktiež rozširuje tím stavebných inžinierov pre kontrolu energetických certifikátov a projektových energetických hodnotení pri žiadostiach z tretej výzvy. Pri vypracovaní dokumentácie vám poskytneme odborné poradenstvo a skontaktujeme vás s overenými firmami, ktoré pre vás vypracujú potrebnú dokumentáciu.

 

 

Žiadosti z pilotnej výzvy posudzované aj pol roka

Do konca mája bolo vyhodnotených 400 žiadostí z tretej výzvy. Z prvých dvoch pilotných výziev agentúra doteraz vyhodnotila približne 1 000 žiadostí, pričom ďalších 1 153 žiadostí je v procese spracovania. Finálne vyrozumenie dostala zatiaľ len tretina domácností, ktoré sa zapojili do prvých dvoch výziev. 268 majiteľom rodinných domov sa však nepodarilo splniť prísne podmienky. Najčastejšie dôvody sú:

  • nesplnené podmienky trvalého pobytu
  • daňové dlhy
  • dlhy v sociálnej poisťovni
  • úmrtia spoluvlastníkov

Agentúra sa musí zaoberať aj vysokým percentom neúplných žiadostí z prvého kola, pre ktoré je potrebné žiadateľom zaslať výzvu na doplnenie s to celý proces len predlžuje. Medzi najbežnejšie dôvody vrátenia žiadostí patria:

  • nedostatok povinných príloh
  • nesúlad údajov na liste vlastníctva s predloženým dokladom o veku stavby
  • chýbajúce správy k energetickým certifikátom alebo nedostatočný rozsah
  • chýbajúce posúdenie východiskového stavu pred obnovou v projektových hodnoteniach
  • rozpory v navrhovaných opatreniach
  • neoverené plnomocenstvá a podobne.

Problém s nesúladom veku stavby je spôsobený starými katastrálnymi mapami, najmä pri domoch zo 70. rokov a starších. Oprava žiadosti je veľmi individuálna. Niektorí žiadatelia dostali výzvu na doplnenie už trikrát, zatiaľ čo iní požiadali o predĺženie lehoty o ďalších 30 pracovných dní, aby stihli získať chýbajúce dokumenty. To spôsobuje, že mnoho žiadostí je posudzovaných až pol roka.

 

 

Štvrtá výzva s jemnou úpravou

Podľa SAŽP sa žiadosti spracovávajú postupne a žiadatelia by mali byť informovaní o splnení alebo nesplnení podmienok najneskôr počas leta. Agentúra plánuje spracovať žiadosti zo všetkých troch výziev do konca augusta 2023 a plánuje tiež sprístupniť možnosť preveriť stav jednotlivých žiadostí v ich databáze. Okrem sústredenia sa na spracovanie existujúcich žiadostí sa pripravuje aj štvrtá výzva, ktorá zatiaľ nemá presne stanovený termín, ale mala by umožniť odklad predloženia energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia. Agentúra uvažuje o zahrnutí kotlov na biomasu medzi oprávnené výdavky a zvážiť aj individuálnu podporu plochých striech, ktoré boli v predchádzajúcich výzvach znevýhodnené voči šikmým strechám. V oblasti fotovoltiky by sa tiež mohla zvýšiť podpora batériových úložísk.

Agentúra tiež informovala o plánovanej sociálnej výzve na obnovu domov, ktorá by mala poskytnúť výraznejšiu pomoc ľuďom v energetickej chudobe. Spolupracuje s odborníkmi z Českej republiky, ktorí majú skúsenosti s podobnými dotačnými schémami, vrátane zálohových platieb v rámci schémy Nová zelená úsporám Light.

Neváhajte, navštívte naše PIL-STAV predajne, sledujte naše akciové letáky, aby ste boli včas a lacnejšie pripravení na štvrtú výzvu.