Zelená obnova: Poznáme podmienky, ako získať na zateplenie domu až 19-tisíc eur

 

Z programu Zelená obnova budú môcť majitelia starších rodinných domov získať príspevok až 19 000 eur bez DPH. Podmienkou bude zateplenie. Štát bude ľuďom pomáhať so žiadosťami.

 Štát po mesiacoch čakania 5. apríla 2022 zverejnil podmienky, za akých budú môcť majitelia starších rodinných domov získať finančný príspevok na obnovu. V tomto článku prinášame ich zhrnutie.

 

Základné podmienky získania finančného príspevku: dom starší ako 10 rokov a trvalý pobyt

O príspevok bude môcť od jesene 2022 požiadať spoluvlastník alebo vlastník domu, ak je nehnuteľnosť staršia ako 10 rokov. Jeho výška bude maximálne 19-tisíc eur bez DPH. Výška dotácie sa bude odvíjať od sociálnej situácie žiadateľa a energetickej úspory (viac informácií nižšie v článku).

Štandardný finančný príspevok bude môcť pokryť maximálne 60 % investovaných financií. Výnimkou bude situácia, ak v dome bývajú viacdetné rodiny, samoživitelia a domácnosti, v ktorých býva zdravotne postihnutá osoba. V takom prípade štát majiteľovi domu preplatí až 95 percent nákladov na rekonštrukciu.

O príspevok môže žiadať majiteľ domu, ktorý nebol skolaudovaný neskôr ako v roku 2012. Cieľom je finančne pomôcť pri obnove starších nehnuteľností, ktoré boli postavené podľa „mäkších“ noriem, a tým pádom majú vyššiu spotrebu energií. Podmienkou je, aby žiadateľ mal v dome trvalé bydlisko viac ako rok pred podaním žiadosti. Stavba musí byť na liste vlastníctva zapísaná ako „rodinný dom“ a na inú funkciu ako bývanie (nebytový priestor) sa môže využívať maximálne pätina plochy.

Základnou podmienkou získania príspevku je dosiahnuť rekonštrukciou úsporu aspoň 30 percent spotreby primárnej energie. Na overenie dosiahnutej úspory bude slúžiť energetický certifikát vyhotovený pred a po rekonštrukcii.

Rekonštrukcia musí byť dokončená do ôsmich alebo dvanástich mesiacov od doručenia oznámenia o schválení dotácie v závislosti od toho, či práce budú alebo nebudú vyžadovať stavebné povolenie.

Štát preplatí aj už realizované práce

Na rozdiel od pôvodných informácií bude možné do nákladov zahrnúť aj stavebné práce, ktoré sa začali po 1. februári 2020, a takisto zariadenia, ktoré boli objednané po tomto dátume. Nie je však jasné, akým spôsobom sa bude posudzovať energetická spotreba pred začatím rekonštrukcie v minulosti.

Každopádne, s rekonštrukciou domu sa dá začať okamžite za podmienky, že sa projekt bude držať novozverejnených technických špecifikácií na webe obnovdom.sk. Po ukončení prác bude možné podávať žiadosť po zverejnení výzvy, ktorá sa očakáva najskôr v júli. Druhou možnosťou je požiadať o príspevok a až následne realizovať rekonštrukčné práce. Z dotácie nie je možné financovať prípravné práce.

 

Z programu Zelená obnova bude možné získať príspevok na:

 • zateplenie obvodového plášťa,
 • zateplenie strešného plášťa (strechy),
 • výmena otvorových konštrukcií (okná, dvere),
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, pod ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, nad ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v dome, pod ktorou nie je iná miestnosť),
 • zdroj tepla: tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory, elektrokotol,
 • výmenu starého plynového kondenzačného kotla, ak ide o výmenu starého z dôvodu, že nie je potrebný rovnako veľký výkon (tento bod však ešte môže z oprávnených nákladov kvôli odchodu od plynu ako fosílneho paliva nakoniec vypadnúť),
 • rekuperáciu (nútená výmena vzduchu v dome),
 • zelenú strechu,
 • podzemné a nadzemné nádrže na dažďovú vodu,
 • tieniace zariadenia (napríklad žalúzie, markízy), ktoré znižujú tepelnú záťaž budovy,
 • odstránenie azbestu
 • projektovú dokumentáciu a energetické certifikáty

Z vyššie uvedených položiek musí každý majiteľ domu, ktorý žiada o príspevok, zrealizovať niektoré z prvých piatich, ktoré zlepšujú tepelno-izolačné vlastnosti domu. To znamená, že základom rekonštrukcie je zateplenie a k nemu je možné kombinovať ďalšie opatrenia tak, aby dom vykázal po rekonštrukcii energetickú úsporu  aspoň 30 percent.

Maximálna výška príspevku na zateplenie a ďalšie položky je uvedená v technickej špecifikácii na webe obnovdom.sk. Najvyššiu sumu, až 11 400 eur, je možné dostať na tepelné čerpadlá. Výber maximálnej výšky oprávnených výdavkov pri najdôležitejších prácach uvádzame na konci tohto článku.

 

Čo treba doložiť k žiadosti?

Ak rekonštrukciu plánujete začať, resp. ukončiť až po podaní žiadosti o dotáciu, je treba pri žiadosti predložiť:

 • list vlastníctva,
 • doklad potvrdzujúci trvalé bydlisko na uvedenej adrese (napríklad občiansky preukaz),
 • energetický certifikát, ktorý musí spracovať certifikovaný projektant spolu so zoznamom navrhovaných opatrení na dosiahnutie minimálne 30-percentnej úspory energií,
 • technický list s údajmi o dome (vzor zverejní SAŽP),
 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie,
 • fotodokumentáciu východiskového stavu,
 • doklad s potvrdením veku domu, napríklad kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie z obecného či mestského úradu,
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom, ktorý vydá stavebná firma.

Aj keď v zozname požadovaných dokladov nefiguruje projekt rekonštrukcie, v skutočnosti sa bez neho žiadateľ nezaobíde. Dobrou správou však je, že náklady na projektanta je možné zahrnúť do oprávnených nákladov, a to do výšky až 1700 eur.

 

Ak ste obnovu domu kompletne ukončili ešte pred podaním žiadosti o dotáciu, dokladujete okrem vyššie uvedeného ešte:

 • kolaudačné rozhodnutie,
 • fotodokumentáciu po realizácii,
 • faktúry za zrealizované práce,
 • energetický certifikát po realizácii.

 

Detaily k výške príspevku

Štát sa nakoniec rozhodol, že maximálnu výšku príspevku prispôsobí finančnej situácii žiadateľov. To znamená, že napríklad sociálne alebo zdravotne znevýhodnený žiadateľ (resp. žiadateľ, s ktorým v domácnosti trvalo býva sociálne alebo zdravotne znevýhodnená osoba), môže získať

 • maximálne 18-tisíc eur vrátane DPH,
 • najviac 95 percent celkových oprávnených nákladov vynaložených na rekonštrukciu,
 • stačí mu dosiahnuť akúkoľvek úsporu energií nad 30 percent.

 

Štandardný žiadateľ môže získať:

 • maximálne 14-tisíc eur bez DPH pri dosiahnutej úspore energií od 30 do 60 percent,
 • maximálne 19-tisíc eur bez DPH pri dosiahnutej úspore energií nad 60 percent,
 • v oboch prípadoch najviac 60 percent z celkových nákladov.

Príspevky sa budú poskytovať podľa systému „kto prv príde, ten prv berie“. Posudzovať sa teda budú žiadosti v poradí, v akom ich majitelia domov podajú na SAŽP.

 

Aj keď sa pôvodne uvažovalo s tým, že prácu budú povinne realizovať certifikované stavebné firmy, v aktuálne zverejnených informáciách táto podmienka nefiguruje. Každopádne, ak chce majiteľ domu získať financie, musí preukázať vynaloženie financií podľa oprávnených položiek vrátane prác. Berúc do úvahy viaceré povinnosti (napríklad zdokladovanie nakladania so stavebným odpadom), je najlepšou cestou najať si na práce stavebnú firmu. V opačnom prípade sa totiž môže stať, že realizované práce nebudú zodpovedať projektu, resp. sa nepodarí dosiahnuť viac ako 30-percentnú energetickú úsporu (a tým pádom majiteľ domu stratí šancu získať príspevok).

 

Regionálne centrá budú pomáhať so žiadosťami

Zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí sa plánuje najskôr v júli a najneskôr v septembri tohto roka. Najneskôr k tomuto dátumu sa otvorí aj 10 regionálnych centier SAŽP v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice.

Dovtedy je možné dodatočné otázky smerovať na Zelenú linku ministerstva životného prostredia (0800 144 440) v pracovných dňoch od ôsmej do osemnástej hodiny, prípadne kontaktovať koordinátora programu – Slovenská agentúra životného prostredia SAŽP – cez formulár na webe obnovdom.sk.

 

Dofinancovanie cez banky

Ak chce majiteľ rodinného domu rekonštruovať, ale nemá dosť vlastných peňazí, ktoré by doložil k príspevku od štátu, môže požiadať o úver v komerčných bankách. Ministerstvo životného prostredia sa dohodlo s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, že sa za ne zaručí, takže nebude nutné nehnuteľnosť založiť. Detaily zatiaľ nie sú známe.

 

Obnova rodinných domov aj verejných budov prechádza pod envirorezort

Na program obnovy budov na Slovensku je z Plánu obnovy vyčlenená vyše 1 miliarda eur. Vyše polovica z tejto sumy pôjde na obnovu rodinných domov cez program Zelená obnova. Rozpočet bude v závislosti od štruktúry žiadateľov stačiť na rekonštrukciu 30-tisíc rodinných domov, čo je približne desatina z počtu domov, ktoré by na Slovensku potrebovali obnoviť. Je to výrazný posun dopredu, keď doterajšie programy dokázali za viac rokov obnoviť len niekoľko stoviek domov.

Program Zelená obnova spadá pod ministerstvo životného prostredia a riadiť prijímanie žiadostí a vyplácanie príspevkov bude SAŽP. Týmto krokom sa agenda obnovy rodinných domov presúva z ministerstva dopravy (ktoré poskytovalo posledné roky príspevok na zateplenie starších rodinných domov) na envirorezort.

Projektu Zelená obnova sa budeme naďalej na tomto webe podrobne venovať a akonáhle budú známe ďalšie, spresňujúce informácie, zverejníme ich v tejto rubrike Aktuality.

 

Maximálna výšky oprávnených výdavkov pri najdôležitejších prácach (bez DPH):

 • zateplenie obvodového plášťa 75 eur/m2
 • zateplenie strešného plášťa (strechy)
  • zateplenie strešného plášťa bez krytiny 24 eur/m2
  • zateplenie strešného plášťa vrátane krytiny 62 eur/m2
 • výmena otvorových konštrukcií (okien a dverí) 230 eur/m2
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia 20 eur/m2
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu 53 eur/m2
 • zateplenie podlahy v suteréne 23 eur/m2
 • tepelné čerpadlo 950 eur/kw, maximálne 11 400 eur
 • fotovoltický panel 830 eur/kw, maximálne 2 500 eur
 • solárny kolektor 670 eur/kw, maximálne 2 330 eur
 • plynový kondenzačný kotol
  • cena kotla (vrátane inštalácie) 1 500 eur
  • rozvody, expanzná nádrž, zásobník na vodu 1 500 eur
 • rekuperácia
  • decentrálny systém so získavaním spätného tepla 3 000 eur
  • centrálny systém so získavaním spätného tepla 6 395 eur
 • tieniaca technika 50 eur/m2
 • odstránenie azbestu
  • obkladu stien     27 eur/m2 *
  • strešnej krytiny      28,50 eur/m2 *

 

* náklady na odstránenie azbestu nesmú prekročiť 10 % celkových nákladov projektu

Z programu Zelená obnova budú môcť majitelia starších rodinných domov získať príspevok až 19 000 eur bez DPH. Podmienkou bude zateplenie. Štát bude ľuďom pomáhať so žiadosťami. Štát po mesiacoch čakania 5. apríla 2022 zverejnil podmienky, za akých budú môcť majitelia starších rodinných domov získať finančný príspevok na obnovu. V tomto článku prinášame ich zhrnutie.